PRIVACYVERKLARING

Voor een effectieve behandeling is het essentieel dat ik, als uw toegewijde therapeut, een gedetailleerd dossier bijhoud. Dit vormt tevens een wettelijke verplichting opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). In dit dossier worden aantekeningen gemaakt over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde behandelingen. Voorafgaand aan de intake levert u zelf digitaal uw persoonsgegevens aan en vult u een vragenlijst en akkoordverklaring in via een beschermde omgeving. Daarnaast kunnen, met uw expliciete toestemming, relevante gegevens worden opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals uw huisarts, indien deze noodzakelijk zijn voor uw behandeling. Wij nemen de bescherming van uw privacy uiterst serieus en hanteren strikte maatregelen, waaronder:

Wij verzekeren u dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw vertrouwelijke informatie en enkel handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Met vriendelijke groet,
Sonja Prenen